ALGEMENE VOORWAARDEN Sound4all – Ledvloerhuren.nl


Maaslaan 85

5704LB Helmond

06-34133456

1. Definities en toepasselijkheid
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Afnemer: iedere derde met wie LEDVLOERHUREN een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie LEDVLOERHUREN een aanbieding doet.
b. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen LEDVLOERHUREN en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, waaronder de (af)levering van zaken en/of diensten danwel een deel daarvan, welke LEDVLOERHUREN op grond van een Overeenkomst verricht.
d. Locatie: de plaats(en) waar LEDVLOERHUREN de Prestatie dient te verrichten.
1.2 De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van LEDVLOERHUREN en Afnemer ter zake.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2. Totstandkoming van Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van LEDVLOERHUREN zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven en vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft LEDVLOERHUREN het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.3 Afnemer zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst ontvangen van LEDVLOERHUREN per post of per email. Afnemer dient de opdrachtbevestiging, dan wel de schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst, binnen 7 dagen na ontvangst voor akkoord “ondertekend” aan LEDVLOERHUREN te retourneren per post of per email.

3. Levering en leveringstijden
3.1 LEDVLOERHUREN is steeds gerechtigd alvorens te leveren of hiermee voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Afnemer te vorderen.
3.2 Indien Afnemer aan LEDVLOERHUREN nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van LEDVLOERHUREN door Afnemer nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is LEDVLOERHUREN gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
3.3 LEDVLOERHUREN zal iedere Prestatie leveren op de wijze zoals schriftelijk is overeengekomen. LEDVLOERHUREN is bevoegd de Prestatie geheel of gedeeltelijk te leveren door middel van (zaken van) derden.

4. Vergunningen e.d. en intellectuele eigendomsrechten
4.1 Afnemer zal voor zijn rekening zorgdragen voor het verkrijgen van al de voor het leveren van een Prestatie noodzakelijke toestemmingen, vergunningen en ontheffingen. Indien LEDVLOERHUREN een aanvraag verzorgt ten behoeve van Afnemer, geschiedt dit voor rekening en risico van Afnemer.
4.2 Afnemer zal al de vorderingen van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten, zoals de Buma/Stemra rechten, welke verband houden met de Prestatie voldoen. Afnemer zal zorgdragen voor afdracht aan de betreffende derde c.q. auteursrecht-organisatie en LEDVLOERHUREN vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken.

5. Locatie
5.1 Afnemer zal er tijdig voor zorgdragen dat LEDVLOERHUREN de Locatie met de door hem en de eventueel door hem ingeschakelde derden gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.
5.2 Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen. Tevens dient Afnemer op eerste verzoek van LEDVLOERHUREN zorg te dragen voor voldoende geschikte ruimte welke deugdelijk kan worden afgesloten voor de opslag van (rest)materialen en gereedschappen van LEDVLOERHUREN en/of de door hem ingeschakelde derden benodigd in verband met de Prestatie.
5.3 Afnemer zal er voor zorgdragen dat LEDVLOERHUREN bij het leveren van de Prestatie niet zal worden gehinderd door derden, zoals het publiek. Afnemer zal voor zijn rekening en risico in verband daarmee tijdig zorgdragen voor voldoende assistentie en Security personeel.
5.4 De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen aan hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is opgenomen. Afnemer draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de Locatie waarin LEDVLOERHUREN de Prestatie zal leveren.
5.5 De inrichting van de Locatie in het bijzonder het podium c.q. de plaats waar de Prestatie plaats vindt en de elektriciteitsvoorziening dienen zodanig te zijn dat LEDVLOERHUREN de Prestatie kan leveren zonder dat LEDVLOERHUREN bijzondere voorzieningen behoeft te treffen, meerwerk behoeft te leveren of schade kan worden veroorzaakt aan zaken van LEDVLOERHUREN of door LEDVLOERHUREN ingeschakelde derden.
5.6 Afnemer zal er voor zorgdragen dat LEDVLOERHUREN direct na de overeengekomen showtijd kan aanvangen met de afbouw van de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken. De op de Overeenkomst vermelde productietijden zijn bindend in verband met logistieke planningen. Extra wachturen voor personeel a Euro 50,00 /p/u worden doorbelast op nacalculatie.
5.7 Alle door de Afnemer dan wel op verzoek van Afnemer door derden in de Locatie ter beschikking gestelde zaken en goederen, zoals de elektriciteit, de elektrische installatie, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door LEDVLOERHUREN gebruikt voor rekening en risico van Afnemer.
5.8 Afnemer zal controllemetings- en aardingsrapporten overleggen van eventuele -bij derden- ingehuurde aggregaten / generatoren.

5.9 Afnemer zal zorgdragen voor voldoende consumpties op de Locatie voor personeel van LEDVLOERHUREN direct betrokken bij het leveren van de Prestatie.

5.10 De onverwachte, niet vooraf gemelde aanwezigheid van trappen resulteert in extra kosten voor Afnemer of het helemaal niet kunnen uitvoeren van de Prestatie.

6. Garantie
6.1 De door LEDVLOERHUREN aan Afnemer verhuurde of ter beschikking gestelde zaken verkeren in goede staat van onderhoud.
6.2 Indien Afnemer LEDVLOERHUREN tijdig meldt dat de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken niet aan de Overeenkomst voldoen, zal de servicedienst van LEDVLOERHUREN op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren.
6.3 Indien de zaken niet aan de Overeenkomst voldoen tengevolge van enig handelen door Afnemer in strijd met de Overeenkomst worden de kosten welke verband houden met de reparatie separaat aan Afnemer in rekening gebracht.

7. Aanvaarding en reclame
7.1 Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde zaken geschiedt terstond na ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten zullen onmiddellijk telefonisch, vervolgens schriftelijk aan LEDVLOERHUREN worden gemeld.
7.2 Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen zo spoedig mogelijk na constatering, danwel nadat Afnemer deze had kunnen constateren aan LEDVLOERHUREN te worden gemeld, zodat LEDVLOERHUREN in staat is ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken.
7.3 Zonder voornoemde meldingen worden de betreffende goederen geacht te zijn verhuurd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt de Prestatie geacht conform de Overeenkomst te zijn geleverd.

8. Gebruik van verhuurde/ter beschikking gestelde zaken
8.1 Afnemer zal aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door LEDVLOERHUREN verschafte bedieningsvoorschriften en door LEDVLOERHUREN gegeven aanwijzingen.
8.2 Het is Afnemer behoudens schriftelijke toestemming van LEDVLOERHUREN verboden gehuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen Locatie.
8.3 Het is Afnemer niet toegestaan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FAMOUS EVENT SUPPORT.
8.4 LEDVLOERHUREN heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat Afnemer aan zijn verplichtingen voldoet, waartoe Afnemer LEDVLOERHUREN of een door deze aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken zich bevinden.
8.5 Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en/of deze zaken te beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FAMOUS EVENT SUPPORT.

8.6 Verlichte dansvloeren en apparatuur wordt uitsluitend gelegd en geplaatst door personeel van FAMOUS EVENT SUPPORT. Kosten van schade ontstaan als gevolg van verplaatsing door Afnemer worden verhaald op Afnemer.

9. Teruggave van verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken en herstel oorspronkelijke toestand
9.1 Afnemer zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken, identiek zoals ontvangen in goede technische en uiterlijke staat, ter beschikking stellen, dan wel afleveren aan FAMOUS EVENT SUPPORT.
9.2 Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken door LEDVLOERHUREN op een Locatie zullen worden verwijderd, zal Afnemer er voor zorgdragen dat de Locatie en de toegang ter beschikking zullen worden gesteld.
9.3 Het moment van teruggave is het moment waarop LEDVLOERHUREN al de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen.
9.4 Indien LEDVLOERHUREN Afnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen en/of de beschildering c.q. het bespuiten dan wel het aanbrengen van andere uiterlijke verandering aan de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke toestand voor rekening zijn van Afnemer.

10. Betalingen
10.1 Indien niet anders overeengekomen dient Afnemer de prijs ten tijde van de aflevering/levering van de Prestatie zonder korting of compensatie à contant te betalen.
10.2 Indien is overeengekomen dat een factuur zal worden gezonden, dan dient Afnemer de prijs zonder korting of een beroep op compensatie te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
10.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
10.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer tevens verschuldigd alle (buiten)gerechtelijke inningskosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onder de door Afnemer te betalen gerechtelijke kosten wordt tevens verstaan al de redelijke niet door LEDVLOERHUREN te liquideren proceskosten.

11. Overmacht
11.1 In geval van overmacht is LEDVLOERHUREN gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden één en ander zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn.
11.2 Als overmacht aan de zijde van LEDVLOERHUREN wordt tevens aangemerkt: stakingen door, danwel ziekte van werknemers van LEDVLOERHUREN en door hem voor de uitvoering van de Prestatie ingeschakelde derden, maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid, niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen, ongeluk(ken) met een door LEDVLOERHUREN of door hem ingeschakelde derde gebruikt transportmiddel, onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen, het ontbreken van de vereiste vergunningen of ontheffingen, (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van FAMOUS EVENT SUPPORT, diefstal van materialen benodigd voor het leveren van de Prestatie en alle omstandigheden waardoor LEDVLOERHUREN niet dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan presteren zonder dat ter zake daarvan ons enig verwijt kan worden gemaakt.
11.3 Een beroep op overmacht kan door LEDVLOERHUREN ook nog worden gedaan nadat LEDVLOERHUREN in verzuim is met één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst.
11.4 In geval van overmacht heeft LEDVLOERHUREN het recht alle door LEDVLOERHUREN aan de Afnemer ter beschikking gestelde zaken direct op te halen c.q. te doen ophalen.

12. Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring
12.1 In geval van verhuur van goederen door LEDVLOERHUREN aan Afnemer is Afnemer, tot het moment van teruggave – als ware hij eigenaar, bezitter en gebruiker – aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van beschadiging, verlies, diefstal, waterschade, over- en onderspanning of het tenietgaan van verhuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.
12.2 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade welke LEDVLOERHUREN lijdt indien Afnemer niet onmiddellijk de goederen naar behoren aflevert na beëindiging van de verhuurperiode.
12.3 Afnemer verplicht zich – ten behoeve van LEDVLOERHUREN – de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken alsmede alle aan de Prestatie van LEDVLOERHUREN verbonden risico’s volledig te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle verzekerbare schade. Op verzoek dient Afnemer LEDVLOERHUREN een kopie van de polis en polisvoorwaarden te overhandigen.
12.4 Indien bij teruggave van de gehuurde zaken blijkt dat (onder)delen daarvan beschadigd zijn en/of in aantal niet in overeenstemming zijn met het aantal dat door LEDVLOERHUREN aan Afnemer ter beschikking is gesteld, is Afnemer aansprakelijk voor deze schade en/of het ontbrekende deel. Afnemer zal als dan de schade en/of waarde van het ontbrekende deel – zoals alsdan door LEDVLOERHUREN in rekening gebracht – aan LEDVLOERHUREN betalen.
12.5 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door beschadiging, tenietgaan of verlies van zaken danwel voor verwonding of overlijden van personen, welke direct of indirect ontstaan tijdens en/of door de Prestatie van LEDVLOERHUREN op de Locatie.
12.6 Indien Afnemer, op grond van het recht, deze algemene voorwaarden danwel enige Overeenkomst met LEDVLOERHUREN aansprakelijk is en LEDVLOERHUREN wordt door een derde aangesproken, zal Afnemer LEDVLOERHUREN volledig vrijwaren en de schade vergoeden.
12.7 Indien LEDVLOERHUREN ondanks het bepaalde in de Overeenkomst en deze daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van LEDVLOERHUREN beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van LEDVLOERHUREN wordt uitbetaald. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FAMOUS EVENT SUPPORT.

13. Verzuim en ontbinding
13.1 Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met LEDVLOERHUREN gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is LEDVLOERHUREN gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat LEDVLOERHUREN tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de LEDVLOERHUREN verder toekomende rechten.
13.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Afnemer, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, danwel – indien Afnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele stelling van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege ontbonden zijn, tenzij LEDVLOERHUREN Afnemer binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval LEDVLOERHUREN zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de LEDVLOERHUREN verder toekomende rechten.
13.3 LEDVLOERHUREN heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens de Afnemer sprake is van blijvende overmacht. De Afnemer zal alsdan alle door LEDVLOERHUREN gemaakte en nog te maken kosten aan LEDVLOERHUREN vergoeden.
13.4 In elk van de leden 1, 2 en 3 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van LEDVLOERHUREN op Afnemer onmiddellijk opeisbaar, is Afnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken en heeft LEDVLOERHUREN het recht om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden, teneinde die zaken in bezit te nemen.

13.5 Wanneer Afnemer een Overeenkomst ontbind is LEDVLOERHUREN gerechtigd de volgende percentages van de hoofdsom te factureren, onverminderd de LEDVLOERHUREN verder toekomende rechten. Binnen 60 tot 30 dagen tot Prestatiedatum: 50%. Binnen 30 dagen tot Prestatiedatum: 100%.

14. Rechtskeuze en bevoegde rechter
14.1 Op de Overeenkomst en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, met dien verstande dat LEDVLOERHUREN het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.